image
การ Coaching และการ Training  
เป็นส่วนประกอบสำคัญมากสำหรับการพัฒนาบริษัทฯ ช่วยให้พนักงานไม่หยุดอยู่กับที่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีความก้าวหน้าก็ทำให้พนักงานมุ่งมั่นในการทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้วย ฝ่ายบริหารของแม็กซ์เท็กซ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงได้จัดให้มี การ Coaching และการ Training อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างสม่ำเสมอ
คน MAXTEX กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุครุ่งเรืองอีกครั้ง
เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจใน "ทิศทางการขับเคลื่อนอนาคตของ Maxtex" และกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวสู่ยุคdigital และการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง รวมถึงนำเอาระบบการบริหารจัดการคนมาใช้ในกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรับทราบทิศทางและทำความเข้าใจในกรอบความคิดและพฤติกรรมที่บริษัทคาดหวังเพื่อผลักดันให้ทุกหน่วยงานมีทิศทางและการดำเนินงานที่สอดคล้องกันรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุครุ่งเรื่องอีกครั้ง
image
image
image
image
image
image
image
image
Teambuilding เปิดใจเปิดบ้านสานสัมพันธ์#2
เพื่อ เป็น “การสร้างทีม” ให้เกิดการพัฒนากันในหลายๆ ด้าน อาทิ เช่น พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน, ความสามัคคี, การยอมรับ, ความเป็นผู้นำ, การสื่อสาร, การทำงานร่วมกัน, การให้เกียรติ, ความเกรงใจ, การรู้จักกาลเทศะ, รวมถึงบทบาทหน้าที่และการทำงานเป็นทีม
image
image
image
image
image
image
image
image
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตแป้งสาลี แป้งข้าวเจ้า แป้งมันสำปะหลัง และเครื่องจักรที่ใช้ในสายการผลิต
เพื่ออบรมฝึกฝนความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตแป้งสาลี, แป้งข้าวเจ้า, แป้งมันสำปะหลัง และเครื่องจักรที่ใช่ในสายการผลิตซึ่งเป็นสินค้าตัวใหม่ของบริษัท
image
image
image
image
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตการสีข้าว
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและแปรรูปข้าวได้
image
image
image
image
Teambuilding เปิดใจเปิดบ้านสานสัมพันธ์ # 1
เพื่อ เป็น “การสร้างทีม” ให้เกิดการพัฒนากันในหลายๆ ด้าน อาทิ เช่น พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน, ความสามัคคี, การยอมรับ, ความเป็นผู้นำ, การสื่อสาร, การทำงานร่วมกัน, การให้เกียรติ, ความเกรงใจ, การรู้จักกาลเทศะ, รวมถึงบทบาทหน้าที่และการทำงานเป็นทีม
image
image
image
image
เอกสารนำเข้า สิ่งที่ควรรู้ กระบวนการ-ขั้นตอนและ FTA
เพื่อให้มีความรู้เความเข้าใจทางด้านเอกสารนำเข้ารวมถึงกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานในด้าน FTA ทั้งนี้เพื่อการบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
image
image
image
image
เทคนิคความต้องการของลูกค้าเพื่อความสำเร็จในการขาย
เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าโดยตรง จะได้เรียนรู้ถึงหลักการตั้งคำถามเพื่อความเข้าใจถึงความต้องการและปัญหาในการที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้า
image
image
image
image
Teambuilding
เพื่อเพิ่มความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมให้กับพนักงาน
image
image
image
image
Empowering Boss บทบาทหัวหน้างาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างวิสัยทัศน์ของผู้นำที่เป็นเลิศ ,แนวทางในการแก้ปัญหาที่ผู้นำเผชิญ, รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานที่ทรงพลัง
image
image
image
image
ปลุกยักษ์ ปลุกพลังในตัวคุณ
เพื่อปรับทัศนคติของพนักงานให้เป็นบวก ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน ให้รักงาน รักองค์กร และเรียนรู้วิธีการสร้างพลังให้กับตัวเองและดึงศักยภาพภายในออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตตนและการทำงาน
image
image
image
image
Powered by MakeWebEasy.com